Ułatwienia dostępu

Telefon

25 682 22 51

Adres email

szpital@smwg.pl

Al. Legionów 11
08-400 Garwolin

Inwestycje

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2012-2024

 

NAZWA INWESTYCJI

OPIS PROJEKTU

2012

Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu : 550 061,22 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 381 911,22 zł.

WFOŚiGW: 164 100,00 zł.

Środki szpitala: 4050,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonano niezbędne prace w zakresie demontażu starych i montażu nowych okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych oraz docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian zewnętrznych styropianem wraz z położeniem koloru elewacji. Poczyniona inwestycja w znacznym stopniu poprawiła bilans energetyczny budynku, obniżyła straty ciepła poprzez zauważalne zużycie gazu wykorzystywane do ogrzewania, zmniejszyła emisję spalin do środowiska, poprawiła estetykę budynku i warunki pobytowe pacjentów oraz personelu.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej  z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 164 100,00 złotych”


 

2012

Termomodernizacja budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu:  272 136,01 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 191 399,01 zł.

WFOŚiGW: 77 783,00 zł.

Środki szpitala: 2954,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonano niezbędne prace w zakresie demontażu starych i montażu nowych okien na I piętrze oraz okien i drzwi na klatce schodowej wraz z dociepleniem styropianem ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych oraz położeniem koloru elewacji. Poczyniona inwestycja w znacznym stopniu poprawiła bilans energetyczny budynku, poprawiła estetykę budynku i warunki pobytowe pacjentów oraz personelu medycznego i pracowników administracji Szpitala.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 77 783,00 złotych”


 

2012

Termomodernizacja budynku Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu:  503 223,06 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 421 338,63 zł.

WFOŚiGW: 58 514,43 zł.

Środki szpitala: 23 370,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonano niezbędne prace w zakresie robót rozbiórkowych
i demontażowych oraz postawiono nową konstrukcję nadziemia i dachu. Wzmocniono fundamenty oraz ocieplono ściany fundamentowe. Wykonano także stolarkę okienną i drzwiową. Elewację zewnętrzną budynku pokryto styropianem i tynkiem w kolorze. Poczyniona inwestycja w znacznym stopniu poprawiła bilans energetyczny budynku, i pozwoliła odnieść wymierne korzyści w postaci mniejszych nakładów ponoszonych na energię cieplną. W wyniku dokonanej termomodernizacji została poprawiona estetyka budynku oraz jego funkcjonalność.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 58 514,43 złotych”

2012

Przebudowa wnętrz budynku dawnej stołówki na cele poradni rehabilitacyjnej

Wartość projektu: 67 419,33 zł.

Wykonano kompleksową przebudowę wnętrz budynku zlokalizowanego na terenie szpitala na potrzeby Poradni rehabilitacyjnej. Remont obejmował m.in. dostosowanie pomieszczeń, w tym przebudowę ścian, otworów drzwiowych, podłóg oraz montaż  armatury sanitarnej.

2012

Dostawa wraz z montażem sprzętu do rehabilitacji na potrzeby wyposażenia Poradni rehabilitacyjnej

Wartość projektu: 228 646,39 zł.

Zrealizowano zakup wyposażenia na potrzeby Poradni rehabilitacyjnej działającej w ramach Centrum Rehabilitacji
i Terapii. Zadanie obejmowało zakup, dostawę, szkolenie personelu oraz montaż sprzętu do rehabilitacji prowadzonej dla pacjentów w zakresie Fizykoterapii i Kinezyterapii.

2013

Modernizacja wraz
z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu:  1 136 516,31 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 1 093 035,56 zł.

Środki szpitala: 43 480,75 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano modernizację istniejącego budynku oraz jego rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na sale do terapii i zajęć dydaktycznych. Dzięki otrzymanym środkom w całości został zrealizowany zakres zadania, w ramach którego dokonano wymiany konstrukcji dachowej, wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej, a wnętrze wyposażono w nowe zabudowy meblowe. W ramach poprawy komunikacji wykonano drogę dojazdową do budynku. Wykonaną inwestycję cechuje estetyka i funkcjonalność co przekłada się w bardzo dobrych warunkach pobytowych pacjentów Ośrodka oraz obniżonych kosztach utrzymania i eksploatacji budynku.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2013

Modernizacja kotłowni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne
w Szpitalu Mazowieckim
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 209 285,78 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 106 031,86 zł.

WFOŚiGW: 102 182,89 zł.

Środki szpitala: 1071,03 zł.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna, obejmująca wymianę dwóch kotłów: gazowego oraz gazowo-olejowego wraz z przystosowaniem do tego celu istniejącej instalacji gazowej. Ponadto na terenie szpitala oraz w budynkach zostało wymienione oświetlenie na energooszczędne, które przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Modernizacja kotłowni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 102 182,89 złotych”

2015

Termomodernizacja budynku kotłowni
i budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o
.

Wartość projektu: 213 934,93 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 132 588,63 zł.

WFOŚiGW: 77 371,29 zł.

Środki szpitala: 3975,01 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa budynku kotłowni i budynku technicznego oraz audyt energetyczny dla tych budynków. Wykonano niezbędne prace w budynku kotłowni w postaci demontażu starych i montażu nowych okien oraz drzwi zewnętrznych Ponadto ocieplono ściany styropianem oraz położono tynk elewacyjny poprawiający estetykę budynku. Etapem końcowym było wykonanie opaski betonowej wokół budynku, stanowiącej element zabezpieczający przed uszkodzeniem wykonanej elewacji.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku kotłowni Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 77 371,29 złotych”

 

2015

Zakup aparatu EEG

Wartość projektu: 99  576,00 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 98 580,24 zł.

Środki szpitala: 995,76 zł.

Wyremontowano ze środków własnych pomieszczenia Pracowni EEG i w ramach udzielonej dotacji zakupiono elektroencefalograf. Nowy aparat EEG pozwolił na realizację świadczeń objętych kontraktem z NFZ. Badanie EEG jest podstawowym badaniem w diagnostyce i ocenie stanu zdrowia pacjentów szpitala, u których istnieje podejrzenie zaburzeń o podłożu neurologicznym. Dostęp do właściwej diagnostyki jest warunkiem udzielania świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na mocy zawartego z NFZ kontraktu. Brak urządzenia skutkował niemożnością zapewnienia pacjentom odpowiedniej diagnostyki, a tym samym podmiot nie spełniał warunków do udzielania świadczeń leczniczych. Zakupiony sprzęt poprawił jakość i dostępność przeprowadzanych badań oraz usprawnił udzielenie świadczeń diagnostycznych i leczniczych.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2015

2016

Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie

Wartość projektu: 11 916 625,90 zł.

Budowa nowego obiektu powstała na miejscu dwóch pawilonów, które ze względów technicznych uległy rozbiórce. Dzięki środkom przeznaczonym na budowę obiektu szkolno- szpitalnego nową siedzibę otrzymał Oddział dzienny logopedyczno- foniatryczny będący w strukturze Spółki oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 2
w Garwolinie. Obiekty łączy sala gimnastyczna, która  umożliwia prowadzenie zajęć sportowych i korzystanie z zajęć pozalekcyjnych dla pacjentów Szpitala.

Obiekty powstały z wykorzystaniem nowej technologii i tworzą nowoczesny kompleks poprawiający wizerunek placówki, warunki pobytowe pacjentów i uczniów oraz socjalne i zawodowe warunki dla pracowników Szpitala i Szkoły.

2016

Zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału logopedyczno-foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 231 542,40 zł.

Nowa siedziba oddziału logopedyczno-foniatrycznego została wyposażona w meble przeznaczone do sal i gabinetów oraz  zabudowy meblowe w wyznaczonych pomieszczeniach. Ponadto do sal rehabilitacyjnych zakupiono nowy sprzęt sportowy, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce dydaktyczne do terapii pacjenta i pracy logopedycznej. Zostały wyposażone również pomieszczenia przeznaczone dla personelu oraz pomieszczenia zaplecza oddziału.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2016

Modernizacja łazienek
w Budynku Głównym

Wartość projektu: 207 357,08 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 204 760,02 zł.

Środki szpitala: 2597,06 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały wyremontowane cztery łazienki, w tym dwie łazienki w Oddziale Nerwic Młodzieżowych położonych na I piętrze oraz dwóch łazienek znajdujących się w Oddziale Całościowych Zaburzeń Rozwojowych położonych na II piętrze Budynku Głównego.Dzięki przebudowie łazienek zostały dostosowane sanitariaty do ilości pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych oraz do korzystania przez osoby niepełnosprawne.Zrealizowane zadanie zapewniło pacjentom poczucie bezpieczeństwa oraz odpowiednie warunki higieniczne podczas korzystania z sanitariatów w czasie hospitalizacji.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2016

Termomodernizacja
budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o
.

Wartość projektu: 120 322,00 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 68 470,50 zł.

WFOŚiGW: 50 329,74 zł.

Środki szpitala: 1521,76 zł.

Z otrzymanych środków  finansowych na modernizację budynku technicznego wykonano niezbędne prace w budynku technicznym w postaci demontażu starych i montażu nowych okien oraz drzwi zewnętrznych. Ponadto ocieplono ściany styropianem oraz położono tynk elewacyjny poprawiający estetykę budynku. Ocieplono  stropodach i wykonano opaskę wokół budynku.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie
50 329,74złotych”

2011

2017

Poprawa jakości udzielanych świadczeń
w zakresie leczenia osób uzależnionych
i współuzależnionych
od alkoholu

Wartość projektu: 617 000,00 zł.

W ramach udzielonych dotacji na poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, zostały wyposażone sale pobytowe pacjentów. Zakupiono również artykuły do drobnych napraw i remontów sal pacjentów i pracowni terapeutycznych, co skutkuje poprawą warunków pobytowych i jakością udzielanych świadczeń medycznych w Szpitalu. Zakupione z dotacji wyposażenie i sprzęt służą dzieciom i młodzieży przebywającym w Szpitalu, są wykorzystywane do prowadzenia zajęć terapeutycznych, pracy dydaktycznej, profilaktyki oraz rekreacji. Dzięki otrzymanym środkom na inwestycje w budynku Ośrodka rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą zainstalowano monitoring, który poprawił bezpieczeństwo pacjentów.

2017

Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
w Garwolinie

Wartość projektu: 51 660,00 zł

Okres realizacji: wrzesień-październik 2017

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na mocy Porozumienia Nr 1/UMWM/06/2017/NW-I-II/W z dnia
21 czerwca 2017 roku zawartego z Województwem Mazowieckim.W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę budynku, wykonano roboty rozbiórkowe pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2017

Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu:257 034,40 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 254 464,05 zł.

Środki szpitala: 2570,35 zł.

Okres realizacji: lipiec-wrzesień 2017r.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 45/UMWM/03/2017/NW-I-I/D z dnia 11 lipca 2017 roku zawartej z Województwem Mazowieckim.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony nowy agregat prądotwórczy, który zapewni dopływ energii elektrycznej do budynków znajdujących się na terenie szpitala i umożliwi niezakłócone funkcjonowanie podmiotu leczniczego, a ponadto w perspektywie czasu spowoduje obniżenie kosztów związanych z jego obsługą i konserwacją.Dzięki zrealizowanej inwestycji szpital wywiązał się z obowiązku dostosowania urządzeń do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2017

Termomodernizacja obiektów Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o. oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej, budynków po kuchni
 i pralni, etap I dokumentacja

Wartość projektu: 61 623,00 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 61 006,77 zł.

Środki szpitala: 616,23 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 124/UMWM/08/2017/NW-I-I/D z dnia 19 października 2017 roku.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonano audyt energetyczny dla obiektów szpitala, w celu wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku głównym i administracyjno-leczniczym oraz ciepłociągu. Ponadto została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budynku po kuchni i pralni. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje przebudowę tych budynków oraz zmianę przeznaczenia na działalność leczniczą.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2017

Zakup aparatu USG

Wartość projektu: 118 500,00 zł

 Budżet Województwa Mazowieckiego: 117 315,00 zł.

Środki szpitala: 1185,00 zł.

Okres realizacji: listopad 2017r.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 174/UMWM/11/2017/NW-I-I/D z dnia 29 listopada 2017 roku.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym z Budżetu Województwa Mazowieckiego został zakupiony aparat USG, który zapewni możliwość szybkiej diagnostyki pacjentów przebywających w oddziałach szpitala.

Zakupiony sprzęt poprawi jakość i dostępność przeprowadzanych badań oraz usprawni udzielanie świadczeń diagnostycznych i leczniczych pacjentom, jak również społeczności lokalnej.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2018

Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 203 861,00 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 183 150,00 zł.

Środki szpitala: 20 711,00 zł.

Okres realizacji: lipiec – październik 2018r.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostanie wymieniony dźwig windowy w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych oraz niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczej.

2018

Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja

Wartość projektu: 31 000,00 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 30 690,00 zł.

Środki szpitala: 310,00 zł.

Okres realizacji: lipiec – październik 2018r.

W zakresie zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do budowy zapasowego źródła wody w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z przebudową instalacji wodociągowej zasilającej szpital w wodę, montażem zbiornika, budową hydroforni oraz doprowadzeniem instalacji zasilania w energię elektryczną.

2018 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.  

Wartość projektu: 22 000,00 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 21 780,00 zł.

Środki szpitala: 220,00 zł.

Okres realizacji: lipiec – październik 2018r.

W zakresie zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z wymianą oświetlenia ogólnego i awaryjno - ewakuacyjnego oraz modernizacją instalacji zasilającej i odgromowej w tym budynku.

2018 Poprawa jakości udzielanych świadczeń
w zakresie leczenia osób uzależnionych
i współuzależnionych
od alkoholu

Wartość projektu: 150 000,00 zł.

Dzięki otrzymanej dotacji na poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, zostaną wyposażone sale pobytowe pacjentów.
2019 Wymiana kotła wraz z modernizacją instalacji technologicznej Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość dotacji 346.500,00 złotych brutto

2019 Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II

Wartość dotacji: 460.000,00 złotych brutto

Umowa nr 32/UMWM/02/2019/NW-I-I/D z dnia 27 lutego 2019 roku zawarta z Województwem Mazowieckim

2019 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II Wartość dotacji: 876.508,36 złotych brutto
Umowa nr 33/UMWM/02/2019/NW-I-I/D z dnia 27 lutego 2019 roku zawarta z Województwem Mazowieckim
2019 Poprawa jakości udzielonych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu Wnioskowana wartość dotacji - 200.000,00 złotych brutto.
2020 Wymiana ciepłociągu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.” Łączny koszt realizacji zadania: 544.682,10 zł brutto.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NW/181/2020 z dnia 13.02.2020 roku ze zmianami zawarta z Województwem Mazowieckim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ciepłociągu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.”    

Zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę sieci ciepłowniczej znajdującej się na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. W zakresie zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, w oparciu o audyt energetyczny wykonany  w 2017r. W ramach zadania zostały wymieniony rurociągi c.o. oraz c.w.u. na rury preizolowane wraz z niezbędną armaturą oraz dostosowano średnice rurociągów do  istniejących potrzeb szpitala.  Ponadto zadanie zostało objęte nadzorem autorskim oraz inwestorskim. Dzięki  zrealizowanej inwestycji obniżono koszty ponoszone przez spółkę na ogrzewanie obiektów na terenie szpitala, a ponadto bezpieczeństwo i komfort pobytu pacjentów przebywających w szpitalu oraz zatrudnionego personelu.

2020 Poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Wartość przyznanych środków - 250.000,00 zł.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2811/2020 z dnia 15.07.2020r. ze zmianami zawarta z Województwem Mazowieckim.

Dzięki środkom przyznanym na wykonanie zadań polegających na  rozwijaniu i wspieraniu placówek leczenia uzależnień od alkoholu dla osób uzależnionych, w tym z podwójną diagnozą, pijących szkodliwie, współuzależnionych oraz DDA, poprzez poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, zostały odmalowane sale dla pacjentów, wymieniono wykładzinę i zakupiono rolety. Ponadto pacjenci otrzymali nowe materace, pościel, kołdry i poduszki, a także pomieszczenia wyposażono w nowe meble, a także sprzęt komputerowy. Na terenie szpitala został przystosowany teren pod urządzenia zewnętrzne służące do terapii pacjentów. Gabinety zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce do diagnostyki i terapii podopiecznych.

2020 Wykonanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wartość przyznanych środków – 100.000,00 złotych.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/698/2020 z dnia 24.04.2020 r. ze zmianami zawarta z Województwem Mazowieckim.

Dzięki środkom przyznanym na wykonanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szpital został wyposażony w niezbędne artykuły i środki ochrony osobistej. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane na działania związane z poprawą bezpieczeństwa pacjentów i personelu przebywających w naszej placówce.
2020 Wykonanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Wartość przyznanych środków – 100.000,00 złotych.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3595/2020 z dnia 10.09.2020r.

Dzięki środkom przyznanym na wykonanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szpital został wyposażony w niezbędne artykuły i środki ochrony osobistej. Otrzymane środki zostały wykorzystane na działania związane z poprawą bezpieczeństwa pacjentów i personelu przebywających w naszej placówce. 
2020 Wykonanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Wartość przyznanych środków – 40.000,00 zł.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/5110/2020 z dnia 04.12.2020 r..

Dzięki środkom przyznanym na wykonanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szpital został wyposażony w artykuły niezbędne w walce z koronawirusem. Otrzymane środki zostały wykorzystane na działania związane z poprawą bezpieczeństwa pacjentów i personelu przebywających w naszej placówce.
2021-2022 Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja  

Łączny koszt realizacji zadania: 398.750,00 zł.

Wysokość środków otrzymanych z dotacji:

2021 rok

Wkład Województwa Mazowieckiego - 57.271,50 zł.

środki własne szpitala - 578,50 zł.

2022 rok

Wkład Województwa Mazowieckiego – 337.491,00 zł.

środki własne szpitala - 3409,00 zł.

2021 roku opracowano koncepcję funkcjonalno-użytkową, która posłuży do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto zostało zrealizowane doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I kwartale 2022 został wyłoniony Wykonawca, który opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyska pozwolenie na budowę.

Realizacja Zadania będzie kontynuowana w 2022 roku, cele i rezultaty zostaną osiągnięte po całkowitym ukończeniu zadania w 2022r.
2021 Modernizacja budynku D wraz z częściową jego rozbiórką w Szpitalu
Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
 Łączny koszt realizacji zadania: 794.720,00 zł.

Wkład Województwa Mazowieckiego -  786.772,80  zł.

środki własne szpitala 7947,20 zł.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NW/588/2021 z dnia 31 marca 2021r. – ze zmianami  zawarta z Województwem Mazowieckim

W zakresie w/w zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonano roboty budowlane, które polegały na modernizacji budynku D wraz z częściową jego rozbiórką i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowane zostało doradztwo techniczne na potrzeby postępowania przetargowego oraz sprawowany był nadzór  inwestorski i autorski nad robotami budowlano-montażowymi.

Wykonane roboty poprawiły wygląd wizualny istniejącego budynku oraz w przyszłości przyczynią się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie obiektu.
2021

Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Łączny koszt realizacji zadania: 505.143,50 zł.​

Wartość przyznanych środków - 500.092,06 zł.

środki własne - 5051,44 zł.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NW/587/2021 z dnia 31 marca 2021 r. ze zmianami  zawarta z Województwem Mazowieckim

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.” w całości zostało zrealizowane dzięki dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale środków własnych szpitala. W zakresie zadania została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonano roboty budowlane, które polegały na modernizacji pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe. Zrealizowane zostało doradztwo techniczne na potrzeby postępowania przetargowego oraz sprawowany był nadzór inwestorski i autorski nad robotami budowlano-montażowymi. Wykonane roboty znacznie poprawiły wygląd wizualny modernizowanego pomieszczenia, a przede wszystkim szpital spełnił obowiązek zapewnienia właściwych warunków do przechowywania dokumentacji archiwalnej i dostosowano  je zgodnie z przepisami i wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2021-2022

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Łączny koszt realizacji zadania: 1.294.748,11 zł

Wkład Województwa Mazowieckiego – 249.975,00 zł.

środki własne szpitala – 2525,00 zł.

2022 rok

Wkład Województwa Mazowieckiego – 1.031.825,63 zł.

środki własne szpitala – 10.422,48 zł.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NW/589/2021 z dnia 31 marca 2021r. – ze zmianami zawarta z Województwem Mazowieckim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.” Zadanie  inwestycyjne  pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.” zostało w części zrealizowane w 2021 roku, w tym zakresie opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zrealizowano doradztwo techniczne na potrzeby postępowania przetargowego. Wykonano część robót budowlano-montażowych pod nadzorem inwestorskim i autorskim. Realizacja Zadania będzie kontynuowana w 2022 roku, cele i rezultaty końcowe zostaną osiągnięte po całkowitym ukończeniu inwestycji w 2022 roku.

2021 Zwiększenie dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Wartość przyznanych środków - 209 218,61 zł.

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3590/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku ze zmianami zawarta z Województwem Mazowieckim na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Dzięki środkom przyznanym na wykonanie zadań polegających na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu, zostało wyremontowane pomieszczenie kuchni z położeniem nowej instalacji elektrycznej oraz wyposażenie w postaci​ mebli, sprzętu AGD, a także uzupełniono przybory kuchenne niezbędne do prowadzenia zajęć kulinarnych z pacjentami. Ponadto zostały zakupione nowe materace wraz z ochraniaczami oraz kołdry , poduszki pościel i prześcieradła, przeznaczone do sal sypialnych pacjentów. Do pomieszczeń  szpitalnych trafiły także meble, drukarka, urządzenia wielofunkcyjne, laptop oraz rolety okienne. Gabinety zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce do diagnostyki  i terapii  podopiecznych. Na terenie szpitala został zainstalowany monitoring z systemem kontroli dostępu, który zapewni bezpieczeństwo przede wszystkim pacjentom, ale również wszystkim osobom przebywającym na terenie szpitala. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono wyposażenie, które będzie służyło dzieciom i młodzieży przebywającym w szpitalu.

2022

Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja

Wartość zadania: 340.900,00 zł.

Dotacja SWM – 337.491,00 zł.

Środki szpitala - 3409,00 zł.

W ramach Zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku na potrzeby oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. oraz sfinansowano koszty usługi doradztwa technicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
2022

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o

Wartość zadania: 1.042.248,96 zł.

Dotacja SWM: 1.031.825,63 zł.

Środki szpitala: 10.423,33 zł.

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Zakres zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych pod nadzorem inwestorskim i autorskim, a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania inwestycyjnego zostały zmodernizowane pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku administracyjno-leczniczego oraz wyposażone w niezbędne meble i sprzęt. Dzięki zrealizowanej inwestycji w znaczny sposób poprawiła się infrastruktura techniczna oraz wygląd wizualny pomieszczeń objętych modernizacją.
2022 Usunięcie awarii sieci kanalizacji na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o Wartość zadania: 99.384,00 zł.

Dotacja SWM: 98.390,16 zł.

Środki szpitala: 993,84 zł.

W ramach Zadania w 2022 roku wykonano roboty budowlano-montażowe polegające na usunięciu awarii sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę części rurociągów oraz studzienek kanalizacyjnych na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. Dzięki realizacji zadania nie doszło do całkowitego zatoru w rurach i zalania budynku.  Usunięcie awarii sieci kanalizacji wyeliminowało zagrożenie dla funkcjonowania szpitala oraz zapewniło bezpieczeństwo i ciągłość pracy. Zakładany cel zadania został osiągnięty.
 2022 Dotacja na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości
leczenia osób uzależnionych od alkoholu
 Wartość zadania 220.000,00 zł.

Dzięki środkom przyznanym na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu, zostały odmalowane sale dla pacjentów, wymieniono wykładzinę i zakupiono rolety. Pacjenci otrzymali nowe łóżka, kołdry, poduszki, koce, ręczniki oraz nową pościel. Gabinety i sale do terapii wyposażono w nowe pomoce do terapii i rehabilitacji oraz w materiały, testy psychologiczne i sprzęt niezbędny do diagnozy pacjentów. Ponadto zostało uzupełnione wyposażenie do zajęć kulinarnych, które prowadzone są w ramach programu terapeutycznego. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do koszenia i odśnieżania, które pozwala utrzymać teren szpitala w nienagannym stanie, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie zajęć z pacjentami na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Dzięki otrzymanym środkom finansowym zakupiono wyposażenie, które będzie służyło dzieciom i młodzieży przebywającym w szpitalu. Szpital dopełnił obowiązku informacyjnego zamieszczając na zakupionym sprzęcie logo Mazowsza wraz informacją, że zakup został zrealizowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 2023 Zakup łózek oraz materacy wraz z szafkami przyłóżkowymi dla pacjentów oddziałów stacjonarnych szpitala.
Wartość zadania: 482999,89 zł.
DOTACJA MINISTERSTWA ZDROWIA 475200,00 zł.
KOSZTY SZPITALA 7799,89 zł.

Dzięki przyznanej w 2023 roku dotacji na zakup łózek oraz materacy wraz z szafkami przyłóżkowymi komfort przebywających na oddziałach stacjonarnych pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie uległ znacznej poprawie. Zakupione komplety są wytrzymałe, dostosowane do potrzeb pacjenta oraz co najważniejsze bezpieczne. Dzięki otrzymanym środkom finansowym zakupiono wyposażenie, które będzie służyło dzieciom i młodzieży przebywającym w szpitalu. Szpital dopełnił obowiązku informacyjnego polegającego na umieszczeniu tablicy informacyjnej dla wyposażenia zakupionego zgodnie z umową, z informacją, że zakup został zrealizowany ze środków budżetu państwa.
2023 Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
Wartość zadania: 24.600,00 zł.
Dotacja SWM: 24354,00
Środki szpitala: 246,00 zł.
Wysokość środków zaplanowanych na kontynuację zadania w 2024 roku: 449.000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania w 2023 roku został opracowany program funkcjonalno-użytkowy, który posłużył do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, w którym został wyłoniony Wykonawca. Zadanie inwestycyjne jest obecnie kontynuowane, a rezultaty zostaną osiągnięte w II kwartale 2024r. 2023 Zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. Wartość zadania: 83.026,00 zł.
Dotacja SWM: 82.170,00 zł.
Środki szpitala: 856,00 zł.

Dzięki przyznanej dotacji zakupiono nowe urządzenia medyczne (wirówka kończyn dolnych i górnych, cykloergometr wodny, diatermia krótkofalowa), które zastąpiły stare, zużyte i wyeksploatowane urządzenia w oddziałach szpitala. Zakupiony sprzęt jest nowoczesny, który będzie służył pacjentom i pozwoli na kontynuację kontraktowania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 2023 Dotacja na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Wartość zadania: 300.00,00 zł.

Dzięki środkom przyznanym na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu, zostały odmalowane sale dla pacjentów, wymieniono wykładzinę i zakupiono rolety. Pacjenci otrzymali nowe kołdry, poduszki, koce oraz nową pościel. Została również wyremontowana łazienka dla pacjentów, która w znaczny sposób poprawiła dostępność i wygląd wizualny. Gabinety i sale do terapii wyposażono w nowe pomoce do terapii i rehabilitacji oraz w materiały, testy psychologiczne i sprzęt niezbędny do diagnozy pacjentów. Ponadto zostało uzupełnione wyposażenie do zajęć kulinarnych, które prowadzone są w ramach programu terapeutycznego. Dzięki otrzymanym środkom finansowym zakupiono wyposażenie, które będzie służyło dzieciom i młodzieży przebywającym w szpitalu. Szpital dopełnił obowiązku informacyjnego zamieszczając na zakupionym sprzęcie logo Mazowsza wraz informacją, że zakup został zrealizowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
 2023 Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja

Wartość zadania: 54.120,00 zł.
Dotacja SWM: 53.578,80 zł.
Środki szpitala: 541,20

W ramach Zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (dokumentacja uzupełniająca), która objęła projekt wyposażenia pomieszczeń oraz instalacji fotowoltaicznej budynku na potrzeby oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
Dzięki otrzymanej dotacji został zakończony I etap zadania - opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, która pozwoliła rozpocząć kolejny etap zadania inwestycyjnego.

zdjęcia


Informacja o ciasteczkach

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.