Inwestycje

INWESTYCJE   ZREALIZOWANE W LATACH 2012-2017

 

NAZWA INWESTYCJI

OPIS PROJEKTU

2012

Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu : 550 061,22 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 381 911,22 zł.

WFOŚiGW: 164 100,00 zł.

Środki szpitala: 4050,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonano niezbędne prace w zakresie demontażu starych i montażu nowych okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych oraz docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian zewnętrznych styropianem wraz z położeniem koloru elewacji. Poczyniona inwestycja w znacznym stopniu poprawiła bilans energetyczny budynku, obniżyła straty ciepła poprzez zauważalne zużycie gazu wykorzystywane do ogrzewania, zmniejszyła emisję spalin do środowiska, poprawiła estetykę budynku i warunki pobytowe pacjentów oraz personelu.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej  z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 164 100,00 złotych”

2012

Termomodernizacja budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu:  272 136,01 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 191 399,01 zł.

WFOŚiGW: 77 783,00 zł.

Środki szpitala: 2954,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonano niezbędne prace w zakresie demontażu starych i montażu nowych okien na I piętrze oraz okien i drzwi na klatce schodowej wraz z dociepleniem styropianem ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych oraz położeniem koloru elewacji. Poczyniona inwestycja w znacznym stopniu poprawiła bilans energetyczny budynku, poprawiła estetykę budynku i warunki pobytowe pacjentów oraz personelu medycznego i pracowników administracji Szpitala.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 77 783,00 złotych”

2012

Termomodernizacja budynku Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu:  503 223,06 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 421 338,63 zł.

WFOŚiGW: 58 514,43 zł.

Środki szpitala: 23 370,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonano niezbędne prace w zakresie robót rozbiórkowych
i demontażowych oraz postawiono nową konstrukcję nadziemia i dachu. Wzmocniono fundamenty oraz ocieplono ściany fundamentowe. Wykonano także stolarkę okienną i drzwiową. Elewację zewnętrzną budynku pokryto styropianem i tynkiem w kolorze. Poczyniona inwestycja w znacznym stopniu poprawiła bilans energetyczny budynku, i pozwoliła odnieść wymierne korzyści w postaci mniejszych nakładów ponoszonych na energię cieplną. W wyniku dokonanej termomodernizacji została poprawiona estetyka budynku oraz jego funkcjonalność.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 58 514,43 złotych”

2012

Przebudowa wnętrz budynku dawnej stołówki na cele poradni rehabilitacyjnej

Wartość projektu: 67 419,33 zł.

Wykonano kompleksową przebudowę wnętrz budynku zlokalizowanego na terenie szpitala na potrzeby Poradni rehabilitacyjnej. Remont obejmował m.in. dostosowanie pomieszczeń, w tym przebudowę ścian, otworów drzwiowych, podłóg oraz montaż  armatury sanitarnej.

2012

Dostawa wraz z montażem sprzętu do rehabilitacji na potrzeby wyposażenia Poradni rehabilitacyjnej

Wartość projektu: 228 646,39 zł.

Zrealizowano zakup wyposażenia na potrzeby Poradni rehabilitacyjnej działającej w ramach Centrum Rehabilitacji
i Terapii. Zadanie obejmowało zakup, dostawę, szkolenie personelu oraz montaż sprzętu do rehabilitacji prowadzonej dla pacjentów w zakresie Fizykoterapii i Kinezyterapii.

2013

Modernizacja wraz
z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu:  1 136 516,31 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 1 093 035,56 zł.

Środki szpitala: 43 480,75 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano modernizację istniejącego budynku oraz jego rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na sale do terapii i zajęć dydaktycznych. Dzięki otrzymanym środkom w całości został zrealizowany zakres zadania, w ramach którego dokonano wymiany konstrukcji dachowej, wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej, a wnętrze wyposażono w nowe zabudowy meblowe. W ramach poprawy komunikacji wykonano drogę dojazdową do budynku. Wykonaną inwestycję cechuje estetyka i funkcjonalność co przekłada się w bardzo dobrych warunkach pobytowych pacjentów Ośrodka oraz obniżonych kosztach utrzymania i eksploatacji budynku.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2013

Modernizacja kotłowni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne
w Szpitalu Mazowieckim
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 209 285,78 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 106 031,86 zł.

WFOŚiGW: 102 182,89 zł.

Środki szpitala: 1071,03 zł.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna, obejmująca wymianę dwóch kotłów: gazowego oraz gazowo-olejowego wraz z przystosowaniem do tego celu istniejącej instalacji gazowej. Ponadto na terenie szpitala oraz w budynkach zostało wymienione oświetlenie na energooszczędne, które przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Modernizacja kotłowni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 102 182,89 złotych”

2015

Termomodernizacja budynku kotłowni
i budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o
.

Wartość projektu: 213 934,93 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 132 588,63 zł.

WFOŚiGW: 77 371,29 zł.

Środki szpitala: 3975,01 zł.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa budynku kotłowni i budynku technicznego oraz audyt energetyczny dla tych budynków. Wykonano niezbędne prace w budynku kotłowni w postaci demontażu starych i montażu nowych okien oraz drzwi zewnętrznych Ponadto ocieplono ściany styropianem oraz położono tynk elewacyjny poprawiający estetykę budynku. Etapem końcowym było wykonanie opaski betonowej wokół budynku, stanowiącej element zabezpieczający przed uszkodzeniem wykonanej elewacji.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku kotłowni Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 77 371,29 złotych”

2015

Zakup aparatu EEG

Wartość projektu: 99  576,00 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 98 580,24 zł.

Środki szpitala: 995,76 zł.

Wyremontowano ze środków własnych pomieszczenia Pracowni EEG i w ramach udzielonej dotacji zakupiono elektroencefalograf. Nowy aparat EEG pozwolił na realizację świadczeń objętych kontraktem z NFZ. Badanie EEG jest podstawowym badaniem w diagnostyce i ocenie stanu zdrowia pacjentów szpitala, u których istnieje podejrzenie zaburzeń o podłożu neurologicznym. Dostęp do właściwej diagnostyki jest warunkiem udzielania świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na mocy zawartego z NFZ kontraktu. Brak urządzenia skutkował niemożnością zapewnienia pacjentom odpowiedniej diagnostyki, a tym samym podmiot nie spełniał warunków do udzielania świadczeń leczniczych. Zakupiony sprzęt poprawił jakość i dostępność przeprowadzanych badań oraz usprawnił udzielenie świadczeń diagnostycznych i leczniczych.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2015

2016

Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie

Wartość projektu: 11 916 625,90 zł.

Budowa nowego obiektu powstała na miejscu dwóch pawilonów, które ze względów technicznych uległy rozbiórce. Dzięki środkom przeznaczonym na budowę obiektu szkolno- szpitalnego nową siedzibę otrzymał Oddział dzienny logopedyczno- foniatryczny będący w strukturze Spółki oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 2
w Garwolinie. Obiekty łączy sala gimnastyczna, która  umożliwia prowadzenie zajęć sportowych i korzystanie z zajęć pozalekcyjnych dla pacjentów Szpitala.

Obiekty powstały z wykorzystaniem nowej technologii i tworzą nowoczesny kompleks poprawiający wizerunek placówki, warunki pobytowe pacjentów i uczniów oraz socjalne i zawodowe warunki dla pracowników Szpitala i Szkoły.

2016

Zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału logopedyczno-foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 231 542,40 zł.

Nowa siedziba oddziału logopedyczno-foniatrycznego została wyposażona w meble przeznaczone do sal i gabinetów oraz  zabudowy meblowe w wyznaczonych pomieszczeniach. Ponadto do sal rehabilitacyjnych zakupiono nowy sprzęt sportowy, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce dydaktyczne do terapii pacjenta i pracy logopedycznej. Zostały wyposażone również pomieszczenia przeznaczone dla personelu oraz pomieszczenia zaplecza oddziału.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2016

Modernizacja łazienek
w Budynku Głównym

Wartość projektu: 207 357,08 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 204 760,02 zł.

Środki szpitala: 2597,06 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały wyremontowane cztery łazienki, w tym dwie łazienki w Oddziale Nerwic Młodzieżowych położonych na I piętrze oraz dwóch łazienek znajdujących się w Oddziale Całościowych Zaburzeń Rozwojowych położonych na II piętrze Budynku Głównego.Dzięki przebudowie łazienek zostały dostosowane sanitariaty do ilości pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych oraz do korzystania przez osoby niepełnosprawne.Zrealizowane zadanie zapewniło pacjentom poczucie bezpieczeństwa oraz odpowiednie warunki higieniczne podczas korzystania z sanitariatów w czasie hospitalizacji.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2016

Termomodernizacja
budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o
.

Wartość projektu: 120 322,00 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 68 470,50 zł.

WFOŚiGW: 50 329,74 zł.

Środki szpitala: 1521,76 zł.

Z otrzymanych środków  finansowych na modernizację budynku technicznego wykonano niezbędne prace w budynku technicznym w postaci demontażu starych i montażu nowych okien oraz drzwi zewnętrznych. Ponadto ocieplono ściany styropianem oraz położono tynk elewacyjny poprawiający estetykę budynku. Ocieplono  stropodach i wykonano opaskę wokół budynku.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
„Termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie
50 329,74złotych”

2011

2017

Poprawa jakości udzielanych świadczeń
w zakresie leczenia osób uzależnionych
i współuzależnionych
od alkoholu

Wartość projektu: 617 000,00 zł.

W ramach udzielonych dotacji na poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, zostały wyposażone sale pobytowe pacjentów. Zakupiono również artykuły do drobnych napraw i remontów sal pacjentów i pracowni terapeutycznych, co skutkuje poprawą warunków pobytowych i jakością udzielanych świadczeń medycznych w Szpitalu. Zakupione z dotacji wyposażenie i sprzęt służą dzieciom i młodzieży przebywającym w Szpitalu, są wykorzystywane do prowadzenia zajęć terapeutycznych, pracy dydaktycznej, profilaktyki oraz rekreacji. Dzięki otrzymanym środkom na inwestycje w budynku Ośrodka rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą zainstalowano monitoring, który poprawił bezpieczeństwo pacjentów.

2017

Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
w Garwolinie

Wartość projektu: 51 660,00 zł

Okres realizacji: wrzesień-październik 2017

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na mocy Porozumienia Nr 1/UMWM/06/2017/NW-I-II/W z dnia
21 czerwca 2017 roku zawartego z Województwem Mazowieckim.W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę budynku, wykonano roboty rozbiórkowe pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2017

Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu:257 034,40 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 254 464,05 zł.

Środki szpitala: 2570,35 zł.

Okres realizacji: lipiec-wrzesień 2017r.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 45/UMWM/03/2017/NW-I-I/D z dnia 11 lipca 2017 roku zawartej z Województwem Mazowieckim.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony nowy agregat prądotwórczy, który zapewni dopływ energii elektrycznej do budynków znajdujących się na terenie szpitala i umożliwi niezakłócone funkcjonowanie podmiotu leczniczego, a ponadto w perspektywie czasu spowoduje obniżenie kosztów związanych z jego obsługą i konserwacją.Dzięki zrealizowanej inwestycji szpital wywiązał się z obowiązku dostosowania urządzeń do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2017

Termomodernizacja obiektów Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie Sp. z o.o. oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej, budynków po kuchni
 i pralni, etap I dokumentacja

Wartość projektu: 61 623,00 zł

Budżet Województwa Mazowieckiego: 61 006,77 zł.

Środki szpitala: 616,23 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 124/UMWM/08/2017/NW-I-I/D z dnia 19 października 2017 roku.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym wykonano audyt energetyczny dla obiektów szpitala, w celu wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku głównym i administracyjno-leczniczym oraz ciepłociągu. Ponadto została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budynku po kuchni i pralni. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje przebudowę tych budynków oraz zmianę przeznaczenia na działalność leczniczą.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

2017

Zakup aparatu USG

Wartość projektu: 118 500,00 zł

 Budżet Województwa Mazowieckiego: 117 315,00 zł.

Środki szpitala: 1185,00 zł.

Okres realizacji: listopad 2017r.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 174/UMWM/11/2017/NW-I-I/D z dnia 29 listopada 2017 roku.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym z Budżetu Województwa Mazowieckiego został zakupiony aparat USG, który zapewni możliwość szybkiej diagnostyki pacjentów przebywających w oddziałach szpitala.

Zakupiony sprzęt poprawi jakość i dostępność przeprowadzanych badań oraz usprawni udzielanie świadczeń diagnostycznych i leczniczych pacjentom, jak również społeczności lokalnej.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

zdjęcia

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

2018

Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 203 861,00 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 183 150,00 zł.

Środki szpitala: 20 711,00 zł.

Okres realizacji: lipiec – październik 2018r.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostanie wymieniony dźwig windowy w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych oraz niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczej.

2018

Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja

Wartość projektu: 31 000,00 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 30 690,00 zł.

Środki szpitala: 310,00 zł.

Okres realizacji: lipiec – październik 2018r.

W zakresie zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do budowy zapasowego źródła wody w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z przebudową instalacji wodociągowej zasilającej szpital w wodę, montażem zbiornika, budową hydroforni oraz doprowadzeniem instalacji zasilania w energię elektryczną.

2018 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.  

Wartość projektu: 22 000,00 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego: 21 780,00 zł.

Środki szpitala: 220,00 zł.

Okres realizacji: lipiec – październik 2018r.

W zakresie zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z wymianą oświetlenia ogólnego i awaryjno - ewakuacyjnego oraz modernizacją instalacji zasilającej i odgromowej w tym budynku.

2018 Poprawa jakości udzielanych świadczeń
w zakresie leczenia osób uzależnionych
i współuzależnionych
od alkoholu
 

Wartość projektu: 150 000,00 zł.

Dzięki otrzymanej dotacji na poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, zostaną wyposażone sale pobytowe pacjentów.

Kategoria: Inwestycje
Opublikowano: 17 czerwiec 2018
Poprawiono: 22 sierpień 2018

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.