Ułatwienia dostępu

Telefon

25 682 22 51

Adres email

szpital@smwg.pl

Al. Legionów 11
08-400 Garwolin

Spółka

Szpital Mazowiecki w Garwolinie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    Od 1 lutego 2011 roku funkcjonuje jako Spółka prawa handlowego i jest podmiotem powstałym w wyniku likwidacji Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Zagórzu k/W-wy. Wraz z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie, od lat 50 – tych XX wieku prowadzi działalność na terenie miasta Garwolina, dla pacjentów z terenu całego kraju.

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym realizującym świadczenia zdrowotne szpitalne w oddziałach całodobowych i dziennych oraz świadczenia dla pacjentów w zakresie rehabilitacji leczniczej w ramach oddziałów dziennych i świadczeń ambulatoryjnych. Realizacja świadczeń odbywa się  w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W oddziałach Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie realizowane są świadczenia w zakresie: rehabilitacji, terapii, psychiatrii, logopedii, neurologii i leczenia uzależnień dla pacjentów z obszaru całej Polski.

W ramach Centrum Rehabilitacji i Terapii w Poradni rehabilitacji i Pracowni fizjoterapii realizowane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji ruchowej w ramach kontraktu z NFZ. W Centrum funkcjonują poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, w których realizowane są ambulatoryjne  świadczenia z zakresu psychiatrii dzieci/ młodzieży i osób dorosłych oraz wykonywane badania w Pracowniach: EEG i USG.

 

POWSTANIE SPÓŁKI

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. została zawiązana przez Województwo Mazowieckie w dniu 31.07.2009 roku, mocą aktu notarialnego Repertorium: A., Nr 12013/2009. Spółka została powołana w celu wyodrębnienia i przejęcia działalności medycznej placówki Szpitala w Garwolinie, dotychczas znajdującego się w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.

Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.09.2009 roku Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000336826, co pozwoliło na podjęcie szeregu działań organizacyjnych, warunkujących gotowość do podjęcia  przez Spółkę działalności medycznej.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010 roku, na skutek postawienia w stan likwidacji SPZOZ Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/ Warszawy, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało przejęte przez utworzony przez Spółkę do tego celu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji i Terapii Neuropsychiatrycznej w Garwolinie, dla którego w rejestrze podmiotów leczniczych Wojewody Mazowieckiego prowadzona jest Księga Rejestrowa Nr: 00000025214

 

CEL DZIAŁALNOŚCI

Celem działalności Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocja zdrowia, w tym prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

Szpital posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie ze środków publicznych świadczeń medycznych udzielanych na rzecz pacjentów z terenu całej Polski w następujących rodzajach świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rehabilitacja lecznicza.

 

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. rozpoczął działalność medyczną od dnia 01 lutego 2011 roku, przejmując od Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/ Warszawy działalność placówki Szpitala w Garwolinie, zapewniając pacjentom korzystającym ze świadczeń medycznych w tej placówce nieprzerwane ich udzielanie.

W wyniku działań restrukturyzacyjnych od 1 stycznia 2012 roku Spółka prowadzi działalność medyczną w formie dwóch zakładów leczniczych podmiotu leczniczego: Szpital Mazowiecki w Garwolinie oraz Centrum Rehabilitacji i Terapii. Działalność tych zakładów leczniczych prowadzona jest w pięciu zmodernizowanych budynkach, przy użyciu nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i rehabilitacji.

 

SZPITAL

Szpital Mazowiecki w Garwolinie prowadzi działalność oddziałów dziennych i stacjonarnych w zakresie szpitalnictwa wielospecjalistycznego, w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów z rejonu całej Polski.

Placówka funkcjonuje od wielu lat, świadcząc usługi na rzecz pacjentów w zakresie psychiatrii i rehabilitacji. Szpital zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną, zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne, wyżywienie oraz edukację na odpowiednim poziomie szkolnym dla danego pacjenta. Potrzeby badań  diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych szpital realizuje z udziałem świadczeniodawców zewnętrznych. Udzielanie świadczeń specjalistycznych  na rzecz pacjentów zdiagnozowanych i skierowanych na leczenie, rehabilitację i terapię odbywa się w poszczególnych oddziałach Szpitala:  

Oddział dzienny logopedyczno-foniatryczny

Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego

Oddział nerwic młodzieżowych

Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą

Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych

Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego

Oddział dzienny rehabilitacji dorosłych

 

CENTRUM

W ramach Centrum Rehabilitacji i Terapii funkcjonują: Poradnia Rehabilitacji, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Fizykoterapii, Pracownia Kinezyterapii dla dzieci, Pracownia Kinezyterapii  dla dorosłych, w których realizowane są porady i konsultacje specjalistów,  zabiegi z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Centrum realizuje świadczenia refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach konsultacji/ porad lekarskich oraz zabiegi ambulatoryjne z zakresu fizjoterapii. W ramach działalności Centrum wykonuje się również świadczenia komercyjne.

Świadczenia na rzecz pacjentów,  w wyznaczonych dniach i godzinach, realizuje wykwalifikowana kadra: lekarze, specjaliści, personel z wykształceniem fizjoterapeutycznym oraz pielęgniarskim.

W Centrum Rehabilitacji i Terapii diagnozowane i leczone są mi.in.:

1. Choroby narządu ruchu, w tym:

a) choroby kręgosłupa
b) choroby miednicy (jej stawów, mięśni i więzadeł)
c) choroby stawów kończyn- choroby stóp
d) choroby narządu ruchu w wieku dziecięcym
e) stany zaników mięśniowych w wieku podeszłym
f) stany bólowe mięśni, kręgosłupa i stawów
g) stany po udarach mózgu – w tym niedowłady, porażenia kończyn
h) zmiany reumatoidalne narządu ruchu

2. Zaburzenia rozwojowe narządu ruchu wieku dziecięcego:

a) wady postawy
b) i inne

Poradnia Rehabilitacji

Pracownia Fizjoterapii

 

W ramach Centrum Rehabilitacji i Terapii funkcjonują poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, w których realizowane są ambulatoryjne  świadczenia z zakresu psychiatrii dzieci/ młodzieży i osób dorosłych oraz badania diagnostyczne EEG i USG:

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia EEG

Pracownia USG

 

Zapraszamy do współpracy oraz korzystania ze świadczeń realizowanych w ramach prowadzonej działalności

Zarząd

Informacja o ciasteczkach

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.